Mẫu hợp đồng ủy quyền trong tố tụng mới nhất

Thứ năm - 17/09/2020 09:53
(TVLMP) - Bằng Hợp đồng này, Bên A uỷ quyền cho Bên B theo những thoả thuận  với các điều khoản sau đây:
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
**************

                                           HỢP ĐỒNG UỶ QUYỀN TỐ TỤNG
                                                        
Số:        /HĐUQTT

Hôm nay, ngày….. tháng …. năm …., tại Phòng Công chứng …………..

Chúng tôi gồm có:

BÊN ỦY QUYỀN: (gọi tắt là Bên A)
Ông (Bà)     : ……………………………;             sinh năm
Địa chỉ:       …………………………………………………………………….
Số CMND   :                                            ngày                          nơi cấp
Điện thoại   :   ………….                      

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN:  (sau đây gi là Bên B):
Ông  (Bà)    : ……………………………;             sinh năm
Địa chỉ        :  …………………………………………………………………..
Số CMND   :                                            ngày                          nơi cấp
Điện thoại   :  ………….                      
Bằng Hp đồng này, Bên A u quyn cho Bên B theo những tho thun  với các điu khon sau đây:

ĐIU 1: PHẠM VI U QUYN

Bên A ủy quyn cho Bên B trực tiếp thc hin công vic y quyn sau:
- Bên A uỷ quyền cho Bên B nghiên cứu hồ sơ, dự thảo các văn bản theo yêu cầu của Tòa và toàn quyền đại diện Bên A tham gia tố tụng trong các giai đoạn (từ xét sơ thẩm đến xử phúc thẩm) của vụ án dân sự về việc “………………………”
- Bên A cung cấp nhng tài liệu, chng c, chng minh để Bên B nghiên cứu hồ sơ và photcoppy, công chứng hoặc chứng thực kèm theo đơn khi kin của Bên A ;

ĐIU 2 : THỜI HN U QUYỀN

Thời hn uỷ quyn là trong sut thi gian tham gia t tng (từ giai đon xét x sơ thẩm đến phúc thẩm), k t ngày…………………..
 
ĐIỀU 3:
THÙ LAO 


- Mức thù lao:  Theo thỏa thuận;
- Việc chi phí phương tin đi li và ăn (nếu có) trong quá trình tham gia thu thập chứng cứ Bên A bố trí. Nếu Bên A không bố trí được thì Bên B t lo, sau đó Bên A s thanh toán li theo chng t thc tế, hp lệ.

ĐIU 4 : NGHĨA V VÀ QUYN CA CÁC BÊN A

1. Quyền, nghĩa vụ của Bên A
 
a. Bên A có các quyề
n sau đây:

 - Yêu cầu Bên B thông báo đầy đủ v vic thc hin công vic thuc phm vi u quyn;
 - Được bồi thường thit hi, nếu Bên B vi phm các nghĩa v đã tho thun.    

b. Bên A có các nghĩa v sau đây:
 - Cung cấp thông tin, tài liu và phương tin cần thiết để Bên B thc hin công vic;
 - Chịu trách nhiệm v cam kết do Bên B thc hin trong phm vi u quyn;
 - Thanh toán chi phí hợp lý mà Bên B đã b ra để thc hin công vic được u quyn và trả thù lao cho Bên B vi s tin ghi Điu 3 hp đồng này;
 - Chịu trách nhiệm np l phí công chng Hp đồng u quyn này và tài liệu liên quan v kin np cho cơ quan Tòa án.
 - Nếu đơn phương chấm dứt thực hiện Hợp đồng ủy quyền này thì phải trả thù lao cho Bên B tương ứng với công việc mà Bên B đã thực hiện ;
 
2. Quyền, nghĩ
a vụ của Bên B


a. Bên B có các quyền sau:
- Yêu cầu Bên A cung cấp thông tin, tài liệu, phương tiện cần thiết để thực hiện công việc được uỷ quyền;
  - Được thanh toán các chi phí hợp lý để thc hin các vic được u quyền và được nhn thù lao như đã tho thun.  
 
b. Bên B có các nghĩ
a v sau:

- Thực hin công vic theo u quyn và báo cho Bên A v vic thc hin công vic đó;
- Báo cho người th ba (Tòa án) trong quan hệ thc hin u quyn v thi hn, phm vi u quyn và vic sa đổi, b sung phạm vi u quyn;    
-  Bảo qun, gi gìn tài liu, phương tin đã được giao để thc hin vic u quyn;
-  Giữ mật thông tin mà mình biết được trong thi gian thc hin công vic, nếu có thỏa thun hoc pháp lut quy định.
 -  Bồi thường thiệt hại do vi phạm các nghĩa vụ đã thỏa thuận trong hợp đồng;

ĐIU 5 : CAM ĐOAN CA CÁC BÊN
 
Bên A và Bên B chị
u trách nhim trước pháp luật v nhng li cam đoan sau đây:

1. Những thông tin đã ghi trong Hp đồng này là đúng s tht;
2. Thực hin đúng và đầy đủ các thoả thun đã ghi trong Hợp đồng này. 
 
Đ
IU 6: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

         
Hai bên đã đọc Hợp đồng, hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng và đồng ý ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này.        

                  
 
                         Bên A
               (Ký và ghi rõ họ tên)
                               Bên B
                      (Ký và ghi rõ họ tên)

                           LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
                        Ngày ….. tháng .…. năm .…..(bằng chữ.……………………...)
                         Tại Phòng Công chứng số .…. ................................................
Tôi …………………………., Công chứng viên Phòng Công chứng số ... ............. 
                                                    
                                                      Chứng nhận: 

- Hợp đồng ủy quyền được giao kết giữa Bên A là .…….…… và Bên B là ……….... ; các bên đã tự nguyện thỏa thuận giao kết Hợp đồng và cam đoan chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung Hợp đồng;
- Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp theo quy định của pháp luật;
- Nội dung thỏa thuận của các bên trong Hợp đồng phù hợp với pháp luật, đạo đức xã hội;
- Các bên giao kết đã đọc Hợp đồng này, đã đồng ý toàn bộ nội dung ghi trong Hợp đồng và đã ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của tôi;
- Hợp đồng này được làm thành 05 bn chính (mi bn chính gm : 02 tờ,  03 trang), giao cho:
          + Bên A 02 bản chính;
          + Bên B 02 bản chính ;
          Lưu ti Phòng Công chng mt bn chính.

          Số................................, quyn s ................TP/CC-SCC/HĐGD.

                                                               CÔNG CHỨNG VIÊN
                                                            (Ký, đóng du và ghi rõ họ tên)


 

Tác giả bài viết: Luật gia Vũ Lê Minh giới thiệu

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây